"Buzz, buzz. Buzz, buzz."

GetYarn
SpongeBob SquarePants (1999) - S01E09 Nature Pants getyarn.io