Create your own meme

EEEEEEEKKK!!!!!,EEEEEEEKKK!,EEEEEEEKKK la la la la tadaaa!,la la la la tadaaa!,la la la la tadaaa!,la la la la tadaaa!

Customize this YARN by adding your own text and voice to it. Add text on top, bottom, or both.